Kiểm tra bảo hành


# Họ tên Ngày sinh Số điện thoại Dịch vụ sử dụng Chi tiết Thời gian bảo hành Bác sĩ điều trị
{{ item.file_number }} {{ item.name }} {{ item.birthday }} {{ item.mobile_phone }} {{ item.service }} {{ item.detail }} {{ item.expiry_date }} {{ item.doctor }}